Skip to main content

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a honlap használói számára

Fogalmak, meghatározások

 • Érintett: minden természetes személy, aki személyes adat alapján azonosítható.
 • Személyes adat: a magánszeméllyel kapcsolatba hozható adat. Jelen honlap esetén:
  • honlap megtekintésekor: a felhasználó IP-címe,
  • kapcsolatfelvételkor: a magánszemély neve és e-mail címe.
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.
 • Adatkezelő: az a személy, aki az adatkezelés célját meghatározza, azok kezelésére vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő a honlap tulajdonosa: Molnár Mária Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Adatkezelő). E-mail címe: molnarmaria.szocszov@gmail.com
 • Adatkezelés: az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: technikai feladatok elvégzése az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatok feldolgozását végzi.
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

A honlap megtekintésével, használatával kapcsolatban felmerülő adatkezelés

1. A szervereink által automatikusan naplózott információk
Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

2. Cookie-k
Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A sütik engedélyezése nem szükséges a webáruház alapvető funkcióinak használatához, illetve annak rendeltetés szerű működéséhez, de javítja a termékek böngészése és a vásárlási folyamata során a felhasználói élményt és bizonyos kényelmi funkciókat nyújt.

A sütikben tárolt információk nem használhatóak fel a látogató/vásárló személyazonosságának megállapítására, és soha nem továbbítjuk harmadik félnek.

3. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok
Webáruházunk szolgáltatásainak igénybevételéhez és rendelés leadásához nincs szükség kötelező regisztrációra, a regisztráció oldalunkon opcionális, amelyet ha a vásárló elvégez plusz szolgáltatásokat tud igénybe venni (rendelések nyomkövetése, előző rendelések újrarendelése, stb…). A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át (a törvényben előírt kivételektől eltekintve).

4. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Saját szolgáltatásainkról és termékeinkről tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.
Amennyiben az adataiban bármilyen változás következik be kérjük írjon a admin@palotai-izek.com e-mail címre.

5. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok
A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például értékesítés). Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

6. Linkek
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a palotai-izek.com nem vállal felelősséget.

 

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogok, adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden látogató jelen Szabályzat útján tájékozódik.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését a molnarmaria.szocszov@gmail.com e-mail címen. Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül kerül sor.

Számítógéphasználat során, a honlap tulajdonosával történő kapcsolatfelvétel esetén a művelet végén mindenképpen jelentkezzen ki levelező programjából személyes adatainak védelme érdekében. A kijelentkezéssel megakadályozza, hogy valaki az Ön nevében kapcsolatfelvételt kezdeményezzen, illetve, hogy megismerje személyes adatait.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ha úgy érzi, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő joga sérült, akkor Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot az esetleges jogsértés orvoslása érdekében, illetve kérheti még a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 1 391 1400. Telefax: +36 1 391 1410. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Web: naih.hu).

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

Az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes szabályokat az alábbi jogforrások írják elő:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény, továbbá
 • GDPR (General Data Protection Regulation), melynek célja az egyenszilárdságú jogbiztonság megteremtése az EU állampolgárai részére, valamint a tagállamok közötti megbízható adatáramlás biztosítása.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatát megváltoztassa, módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal a módosítás előtt közzéteszi honlapján.